Všeobecné obchodné podmienky

 1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.
  1. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.
  2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a  v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).
  3. Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.
  4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Záloha je max. do výšky 10 % z obstarávacej ceny vozidla, percentuálnu výšku zálohy určí prenajímateľ. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla.
  5. Prenajímateľ na požiadanie nájomcu a za doplatok mu poskytne ďalšie príslušenstvo k vozidlu/ napr. autosedačka, nosič na lyže a pod./
  6. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s odovzdávacím protokolom označeným číslom zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

 2. Povinnosti prenajímateľa
 3. Prenajímateľ sa zaväzuje:

  1. Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky,
  2. Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou,
  3. Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky
  4. V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky a následne písomne (fax, mail) informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise spoločnosti alebo k prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu,
  5. V prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidle spôsobenej nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie vozidla  alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom,
  6. Vykonať likvidáciu všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).

 4. Povinnosti nájomcu
 5. Nájomca je povinný najmä:

   1. Starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík,
   2. Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností, hradí nájomca v plnej výške.
   3. Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na  účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla, resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca – právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. podnikateľovi. Okruh zamestnancov oprávnených užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve.
   4. V prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je vozidlo vybavené autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.
   5. Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.
   6. Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom.
   7. Písomne ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi.
   8. V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške 165,96,-€ až 331,93€ /5.000 až 10.000Sk /a max. 5 % až 10 % /podľa typu vozidla/ , okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného vozidla. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu.
   9. V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 331,93 € /10.000 Sk/ .
   10. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať v súvislosti s vykonaním jeho opravy. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.
   11. V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie, počas zadržania vozidla.
   12. V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy ktorý musí byť daný písomne (faxom, mailom,telefonicky),
   13. Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu; Ak sa v prípade odcudzenia prenajatého vozidla nájomca nebude môcť preukázať platnými dokladmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.
   14. Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.
   15. Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Nájomca je taktiež povinný oznámiť prenajímateľovi vopred písomne mená vodičov, ktorí budú vozidlo viesť.
   16. V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas
   17. Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou a to v hodnote 10.-€/301,26 Sk/
   18. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v čistom stave, tak ako ho prevzal
   19. Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, rádio) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu, ako aj zmluvnú pokutu vo výške 50.-€ /1506,30Sk/ (zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu).
   20. Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to prenajímateľ neudelí svoj výslovný súhlas,
   21. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,96.-€ /5.000Sk/  za každý prípad prepálenia čalúnenia sedadla, resp. akejkoľvek časti interiéru vozidla (napr. cigaretou a pod.).
   22. V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky
 6. Nájomné a jeho splatnosť
  1. Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla – predmetu nájmu a je uvedená v cenníku Prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.
  2. Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla – predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom predčasne ukončí zmluvu, je povinný zaplatiť nájomné vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka.   V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu.
  3. V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel (vrátane poistenia zákonnej zodpovednosti za prevádzku vozidla, havarijné poistenie vozidla bez spoluúčasti nájomcu aj pre cesty do zahraničia pre uvedené krajiny). Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady, ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady).
  4. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Nájomné má prenajímateľ právo upraviť len v takej miere, ktorá zodpovedá zmene nákladov podľa predchádzajúcej vety. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi v dostatočnom časovom predstihu.
  5. Nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná pred prevzatím vozidla, ako záloha a ďalej v pravidelne dohodnutých splátkach splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
  6. Nájomné podľa bodu 4.5 vyúčtuje prenajímateľ faktúrou – daňovým dokladom. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia, s výnimkou uhradenia dohodnutej zálohy, ktorú je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vozidla.
  7. V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy.
  8. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

 7. Skončenie nájmu
  1. Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.
  2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 10 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi.
  3. V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
  4. Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť  vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  5. V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0.1% z obstarávacej hodnoty vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak

 8. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva prenajímateľ s účinnosťou od 01.01.2009 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.
  2. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.